Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 21: Hợp âm thứ 7

 • Hợp âm thứ 7 (seventh chord) là sự kết hợp giữa một hợp âm triad và một quãng 7.
 • Trong bài này ta tìm hiểu năm loại hợp âm thứ 7 thường được sử dụng.

 • Một hợp âm triad trưởng và một quãng 7 thứ hợp thành hợp âm Chủ âm thứ 7 (dominant seventh chord).
 • Hợp âm Chủ âm thứ 7 được viết ký hiệu đơn giản là 7. Ví dụ: Đô Chủ âm thứ 7 ký hiệu là C7.
 • Ta cùng xem xét hợp âm C7.
  seventh

 • C – E – G là hợp âm triad Đô trưởng.
  seventh2
 • C – B♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh3
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo C7: C – E – G – B♭.
  seventh4

Continue reading “Bài 21: Hợp âm thứ 7”

Advertisements
Posted in Vietnamese Lessons

Bài 20: Hợp âm đảo

 • Giống như đảo quãng, ta cũng có thể đảo hợp âm, bằng cách di chuyển nốt thấp nhất lên vị trí cao hơn một quãng tám, ta có hợp âm đảo .
 • Nốt thấp nhất được gọi là nốt bass, nó sẽ định nghĩa tên gọi của hợp âm đảo (triad inversion).
  c-inversion

 • Khi mà nốt thấp nhất là root, ta nói hợp âm đó đang ở vị trí chủ (root position).
  c-inversion2

 • Tiếp theo, ta sẽ đảo hợp âm.
  c-inversion3
 • Nốt third trở thành nốt bass của hợp âm.
  c-inversion4
 • Vị trí này gọi là đảo thứ nhất (first inversion).

Continue reading “Bài 20: Hợp âm đảo”

Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 19: Giới thiệu hợp âm (Phần 2)

 • Tiếp theo phần 1, ta tìm hiểu về hợp âm tăng (augmented triad). Nó được cấu tạo từ một quãng 3 trưởng và một quãng 5 tăng.
 • Cùng viết hợp âm Đô tăng (C augmented triad). Ký hiệu là Caug.
  chord25
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản lên khuông nhạc.
  chord26
 • Chuyển sang bàn phím, từ root C đếm lên 4 nửa cung ta có quãng 3 trưởng.
  chord27
 • Quay lại root, đếm lên 8 nửa cung ta có quãng 5 tăng.
  chord28
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết.
  chord29
 • Cấu tạo hợp âm Caug: C – E – G#
  chord30

Continue reading “Bài 19: Giới thiệu hợp âm (Phần 2)”

Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 18: Giới thiệu hợp âm (Phần 1)

 • Hợp âm (chord) là một tập hợp gồm 3 nốt nhạc hoặc nhiều hơn.
 • Nốt đầu tiên cấu tạo nên hợp âm được gọi là nốt nền (root).
 • Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về triad (hợp âm cấu tạo từ 3 nốt). Triad được tạo từ nốt root, nốt third và nốt fifth.
  chord

Continue reading “Bài 18: Giới thiệu hợp âm (Phần 1)”

Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 17: Đảo quãng

 • Đảo quãng (interval inversion) là di chuyển nốt thấp của quãng lên vị trí cao hơn một quãng tám. Điều này tương tự di chuyển nốt cao hơn xuống vị trí thấp hơn một quãng tám.
 • Ta sẽ học cách đảo quãng trong bài học này.

 • Ví dụ đầu tiên, ta thử thực hiện đảo quãng cho một quãng 5 đúng: C – G.
  invert
 • Di chuyển nốt thấp (nốt C) lên một quãng tám.
  invert2
 • Kết quả là một quãng 4 đúng: G – C.
  invert3

Continue reading “Bài 17: Đảo quãng”

Posted in Vietnamese Lessons

Bài 16: 3 bước xác định quãng

 • Khi biểu diễn quãng trên khuông nhạc, ta thường nhầm lẫn các quãng có cùng số nửa cung.
 • Ví dụ, ta có thể viết sai thành C – F# (quãng 4 tăng) thay vì C – G♭ (quãng 5 giảm).
  write-interval
 • Mặc dù cả hai quãng đều nghe giống nhau và trông giống hệt nhau trên bàn phím, nhưng một cái là quãng 4, một cái là quãng 5.
 • May mắn thay, ta có 3 cách đơn giản để giảm bớt những sai lầm này.

Continue reading “Bài 16: 3 bước xác định quãng”

Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 15: Quãng đặc biệt

 • Quãng đặc biệt (specific interval) là khoảng cách được đo dựa trên cả khuông nhạc và các nửa cung trên bàn phím.
 • Như đã học trong bài trước, C – D và C – D♭ đều là quãng 2 cơ bản. Tuy nhiên, cụ thể hơn, C – D lại lớn hơn C – D♭ một nửa cung.
  spec-interval
 • Ta cùng tìm hiểu một vài quãng đặc biệt khác.

Continue reading “Bài 15: Quãng đặc biệt”