Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 21: Hợp âm thứ 7

 • Hợp âm thứ 7 (seventh chord) là sự kết hợp giữa một hợp âm triad và một quãng 7.
 • Trong bài này ta tìm hiểu năm loại hợp âm thứ 7 thường được sử dụng.

 • Một hợp âm triad trưởng và một quãng 7 thứ hợp thành hợp âm Chủ âm thứ 7 (dominant seventh chord).
 • Hợp âm Chủ âm thứ 7 được viết ký hiệu đơn giản là 7. Ví dụ: Đô Chủ âm thứ 7 ký hiệu là C7.
 • Ta cùng xem xét hợp âm C7.
  seventh

 • C – E – G là hợp âm triad Đô trưởng.
  seventh2
 • C – B♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh3
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo C7: C – E – G – B♭.
  seventh4


 • Ta xem xét hợp âm Fa thăng Chủ âm thứ 7. Ký hiệu là F#7.
  seventh5
 • F# – A# – C# là hợp âm triad Fa thăng trưởng.
  seventh6
 • F# – E là một quãng 7 thứ.
  seventh7
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo F#7: F# – A# – C# – E.
  seventh8

 • Ta tiếp tục xem xét hợp âm La giáng Chủ âm thứ 7. Ký hiệu là A♭7.
  seventh9
 • A♭ – C – E♭ là hợp âm triad La giáng trưởng.
  seventh10
 • A♭ – G♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh11
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo A♭7: A♭ – C – E♭ – G♭.
  seventh12

 • Một hợp âm triad trưởng và một quãng 7 trưởng hợp thành hợp âm Trưởng thứ 7 (major seventh chord).
 • Hợp âm Trưởng thứ 7 được viết ký hiệu là M7. Ví dụ: hợp âm Đô Trưởng thứ 7 ký hiệu là CM7.
 • Ta cùng xem xét hợp âm CM7.
  seventh13

 • C – E – G là hợp âm triad Đô trưởng.
  seventh14
 • C – B là một quãng 7 trưởng.
  seventh15
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo CM7: C – E – G – B.
  seventh16

 • Ta xem xét hợp âm Fa thăng Trưởng thứ 7. Ký hiệu là F#M7.
  seventh17
 • F# – A# – C# là hợp âm triad Fa thăng trưởng.
  seventh18
 • F# – E# là một quãng 7 trưởng.
  seventh19
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo F#M7: F# – A# – C# – E#.
  seventh20

 • Ta tiếp tục xem xét hợp âm La giáng Trưởng thứ 7. Ký hiệu là A♭M7.
  seventh21
 • A♭ – C – E♭ là hợp âm triad La giáng trưởng.
  seventh22
 • A♭ – G là một quãng 7 trưởng.
  seventh23
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo A♭M7: A♭ – C – E♭ – G.
  seventh24

 • Một hợp âm triad thứ và một quãng 7 thứ hợp thành hợp âm Thứ thứ 7 (minor seventh chord).
 • Hợp âm Thứ thứ 7 được viết ký hiệu là m7. Ví dụ: hợp âm Đô Thứ thứ 7 ký hiệu là Cm7.
 • Ta cùng xem xét hợp âm Cm7.
  seventh25

 • C – E♭ – G là hợp âm triad Đô thứ.
  seventh26
 • C – B♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh27
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo Cm7: C – E♭ – G – B♭.
  seventh28

 • Ta xem xét hợp âm Fa thăng Thứ thứ 7. Ký hiệu là F#m7.
  seventh29
 • F# – A – C# là hợp âm triad Fa thăng thứ.
  seventh30
 • F# – E là một quãng 7 thứ.
  seventh31
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo F#m7: F# – A – C# – E.
  seventh32

 • Ta tiếp tục xem xét hợp âm La giáng Thứ thứ 7. Ký hiệu là A♭m7.
  seventh33
 • A♭ – C♭ – E♭ là hợp âm triad La giáng thứ.
  seventh34
 • A♭ – G♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh35
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo A♭m7: A♭ – C♭ – E♭ – G♭.
  seventh36

 • Một hợp âm triad giảm và một quãng 7 thứ hợp thành hợp âm Thứ thứ 7 giáng 5 (minor seventh flat five chord) hoặc hợp âm giảm nửa thứ 7 (half diminished seventh chord).
 • Hợp âm Thứ thứ 7 giáng 5 được viết ký hiệu là m7b5. Ví dụ: hợp âm Đô Thứ thứ 7 giáng 5 ký hiệu là Cm7b5 (hoặc gọn hơn là Cø7).
 • Ta cùng xem xét hợp âm Cø7.
  seventh37

 • C – E♭ – G♭ là hợp âm triad Đô giảm.
  seventh38
 • C – B♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh39
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo Cø7: C – E♭ – G♭ – B♭
  seventh40

 • Ta xem xét hợp âm Fa thăng Thứ thứ 7 giáng 5. Ký hiệu là F#ø7.
  seventh41
 • F# – A – C là hợp âm triad Fa thăng giảm.
  seventh42
 • F# – E là một quãng 7 thứ.
  seventh43
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo F#ø7: F# – A – C – E.
  seventh44

 • Ta tiếp tục xem xét hợp âm La giáng Thứ thứ 7 giáng 5. Ký hiệu là A♭ø7.
  seventh45
 • A♭ – C♭ – E♭♭ là hợp âm triad La giáng giảm.
  seventh46
 • A♭ – G♭ là một quãng 7 thứ.
  seventh47
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo A♭ø7: A♭ – C♭ – E♭♭ – G♭.
  seventh48

 • Một hợp âm triad giảm và một quãng 7 giảm hợp thành hợp âm Giảm thứ 7 (diminished seventh chord).
 • Hợp âm Giảm thứ 7 được viết ký hiệu là o7. Ví dụ: hợp âm Đô giảm thứ 7 ký hiệu là Co7.
 • Ta cùng xem xét hợp âm Co7.
  seventh49

 • C – E♭ – G♭ là hợp âm triad Đô giảm.
  seventh50
 • C – B♭♭ là một quãng 7 giảm.
  seventh51
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo Co7: C – E♭ – G♭ – B♭♭.
  seventh52

 • Ta xem xét hợp âm Fa thăng Giảm thứ 7. Ký hiệu là F#o7.
  seventh53
 • F# – A – C là hợp âm triad Fa thăng giảm.
  seventh54
 • F# – E♭ là một quãng 7 giảm.
  seventh55
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo F#o7: F# – A – C – E♭.
  seventh56

 • Ta tiếp tục xem xét hợp âm La giáng Giảm thứ 7. Ký hiệu là A♭o7.
  seventh57
 • A♭ – C♭ – E♭♭ là hợp âm triad La giáng giảm.
  seventh58
 • A♭ – G♭♭ là một quãng 7 giảm.
  seventh59
 • Khi kết hợp lại, ta có cấu tạo A♭o7: A♭ – C♭ – E♭♭ – G♭♭
  seventh60

 • Tổng kết bài học.
  seventh61

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s