Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 19: Giới thiệu hợp âm (Phần 2)

 • Tiếp theo phần 1, ta tìm hiểu về hợp âm tăng (augmented triad). Nó được cấu tạo từ một quãng 3 trưởng và một quãng 5 tăng.
 • Cùng viết hợp âm Đô tăng (C augmented triad). Ký hiệu là Caug.
  chord25
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản lên khuông nhạc.
  chord26
 • Chuyển sang bàn phím, từ root C đếm lên 4 nửa cung ta có quãng 3 trưởng.
  chord27
 • Quay lại root, đếm lên 8 nửa cung ta có quãng 5 tăng.
  chord28
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết.
  chord29
 • Cấu tạo hợp âm Caug: C – E – G#
  chord30


 • Cùng viết hợp âm Mi giáng tăng (E♭ augmented triad). Ký hiệu là E♭aug.
  chord31
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord32
 • Đếm quãng 3 trưởng (4 nửa cung) và quãng 5 tăng (8 nửa cung).
  chord33
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết. Trong ví dụ này, ta không cần thêm dấu hóa nào.
 • Cấu tạo hợp âm E♭aug: E♭ – G – B.
  chord34

 • Cùng viết hợp âm Si tăng (B augmented triad). Ký hiệu là Baug.
  chord35
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord36
 • Đếm quãng 3 trưởng (4 nửa cung) và quãng 5 tăng (8 nửa cung).
  chord37
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết.
  chord38
 • Cấu tạo hợp âm Baug: B – D# – Fx.
  chord39

 • Hợp âm triad cuối cùng ta tìm hiểu là hợp âm giảm (diminished triad). Nó được cấu tạo từ một quãng 3 thứ và một quãng 5 giảm.
 • Cùng viết hợp âm Đô giảm (C diminished triad). Ký hiệu là Cdim.
  chord40
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord41
 • Chuyển sang bàn phím, từ root C đếm lên 3 nửa cung ta có quãng 3 thứ.
  chord42
 • Quay lại root, đếm lên 6 nửa cung ta có quãng 5 giảm.
  chord43
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết.
  chord44
 • Cấu tạo hợp âm Cdim: C – E♭ – G♭.
  chord45

 • Cùng viết hợp âm Mi giáng giảm (E♭ diminished triad). Ký hiệu là E♭dim.
  chord46
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord47
 • Đếm quãng 3 thứ (3 nửa cung) và quãng 5 giảm (6 nửa cung).
  chord48
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết.
  chord49
 • Cấu tạo hợp âm E♭dim: E♭ – G♭ – B♭♭.
  chord50

 • Cùng viết hợp âm Si giảm (B diminished triad). Ký hiệu là Bdim.
  chord51
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord52
 • Đếm quãng 3 thứ (3 nửa cung) và quãng 5 giảm (6 nửa cung).
  chord53
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết. Trong ví dụ này, ta không cần thêm dấu hóa nào.
 • Cấu tạo hợp âm Bdim: B – D – F.
  chord54

 • Tổng kết bài học.
  chord55

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s