Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 18: Giới thiệu hợp âm (Phần 1)

 • Hợp âm (chord) là một tập hợp gồm 3 nốt nhạc hoặc nhiều hơn.
 • Nốt đầu tiên cấu tạo nên hợp âm được gọi là nốt nền (root).
 • Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về triad (hợp âm cấu tạo từ 3 nốt). Triad được tạo từ nốt root, nốt third và nốt fifth.
  chord


 • Cấu tạo một hợp âm trưởng (major triad, major chord): bắt đầu từ nốt nền; nốt ở giữa cách nốt nền một quãng 3 trưởng (major third); nốt cao nhất cách nốt nền một quãng 5 đúng (perfect fifth).
 • Cùng viết hợp âm Đô trưởng (C major triad). Ký hiểu là C. Bắt đầu từ nốt nền (nốt C) trên khuông nhạc.
  chord2

 • Tiếp theo, áp dụng 3 bước xác định quãng đã học ở bài 16. Ta viết một quãng 3 và một quãng 5 cơ bản từ nốt nền.
  chord3
 • Đến đây ta cần xác định các quãng đặc biệt trên bàn phím.

 • Vì ta cần một quãng 3 trưởng, ta đếm lên 4 nửa cung từ root.
  chord4
 • Đối với quãng 5 đúng, quay trở lại root ta đếm lên 7 nửa cung.
  chord5
 • Do hợp âm này không có một phím đen nào, ta không cần thêm vào các dấu hóa trên khuông nhạc.
 • Cấu tạo hợp âm C: C – E – G.

 • Tiếp theo, ta thử viết hợp âm Mi giáng trưởng (E♭ major triad).
  chord6
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord7
 • Chuyển sang bàn phím, từ nốt E♭ đếm lên 4 nửa cung ta có quãng 3 trưởng.
  chord8
 • Quay lại root đếm lên 7 nửa cung ta có quãng 5 đúng.
  chord9
 • Cuối cùng, thêm vào các dấu hóa cần thiết. Ở đây ta cần thêm một dấu giáng vào nốt B trên khuông nhạc.
  chord10
 • Cấu tạo hợp âm E♭: E♭ – G – B♭.
  chord11

 • Kế tiếp, ta thử viết hợp âm Si trưởng (B major triad).
  chord12
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord13
 • Đếm quãng 3 trưởng (4 nửa cung) và quãng 5 đúng (7 nửa cung).
  chord14
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết. Ở đây ta cần thêm một dấu thăng cho D và một dấu thăng cho F.
  chord15
 • Cấu tạo hợp âm B: B – D# – F#.
  chord16

 • Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu các hợp âm thứ (minor triad). Nó được cấu tạo từ một quãng 3 thứ và một quãng 5 đúng bắt đầu từ root.
 • Cùng viết hợp âm Đô thứ (C minor triad). Ký hiệu là Cm.
  chord17
 • Viết quãng 3 và quãng 5 cơ bản trên khuông nhạc.
  chord18
 • Từ root, đếm lên 3 nửa cung ta có quãng 3 thứ.
  chord19
 • Đếm quãng 5 đúng (7 nửa cung).
  chord20
 • Cuối cùng, thêm các dấu hóa cần thiết.
  chord21
 • Cấu tạo hợp âm Cm: C – E♭ – G.
  chord22

 • Như vậy ta có thể dễ dàng chuyển đổi từ hợp âm trưởng sang hợp âm thứ bằng cách giảm một nửa cung ở nốt thứ hai.
 • Vì E♭ là E♭ – G – B♭, suy ra E♭m là: E♭ – G♭ – B♭.
  chord23
 • Vì B là: B – D# – F#, suy ra Bm là: B – D – F#.
  chord24

 • Tổng hợp 7 hợp âm trưởng cơ bản.
 • C (đô trưởng): C – E – G
 • D (rê trưởng): D – F# – A
 • E (mi trưởng): E – G# – B
 • F (fa trưởng): F – A – C
 • G (sol trưởng): G – B – D
 • A (la trưởng): A – C# – E
 • B (si trưởng): B – D# – F#

 • Tổng hợp 7 hợp âm thứ cơ bản.
 • Cm (đô thứ): C – E♭ – G
 • Dm (rê thứ): D – F – A
 • Em (mi thứ): E – G – B
 • Fm (fa thứ): F – A♭ – C
 • Gm (sol thứ): G – B♭ – D
 • Am (la thứ): A – C – E
 • Bm (si thứ): B – D – F#

 • Ta sẽ tìm hiểu các hợp âm triad còn lại trong phần 2

theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s