Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 17: Đảo quãng

 • Đảo quãng (interval inversion) là di chuyển nốt thấp của quãng lên vị trí cao hơn một quãng tám. Điều này tương tự di chuyển nốt cao hơn xuống vị trí thấp hơn một quãng tám.
 • Ta sẽ học cách đảo quãng trong bài học này.

 • Ví dụ đầu tiên, ta thử thực hiện đảo quãng cho một quãng 5 đúng: C – G.
  invert
 • Di chuyển nốt thấp (nốt C) lên một quãng tám.
  invert2
 • Kết quả là một quãng 4 đúng: G – C.
  invert3


 • Tiếp theo, ta đảo quãng một quãng 4 đúng khác: F# – B.
  invert4
 • Di chuyển nốt thấp lên một quãng tám.
  invert5
 • Kết quả là một quãng 5 đúng: B – F#.
  invert6

 • Các quãng đúng (perfect) sau khi đảo quãng vẫn sẽ là quãng đúng.
  invert7
 • Quãng 4 (fourth) trở thành quãng 5 (fifth) và ngược lại.
  invert8

 • Ta thử đảo quãng một quãng 3 trưởng: C – E.
  invert9
 • Di chuyển nốt thấp lên một quãng tám.
  invert10
 • Kết quả là một quãng 6 thứ: E – C.
  invert11

 • Đảo quãng một quãng 3 thứ khác: E – G.
  invert12
 • Di chuyển nốt thấp lên một quãng tám.
  invert13
 • Kết quả là một quãng 6 trưởng: G – E.
  invert14

 • Các quãng trưởng (major) sau khi đảo quãng sẽ là quãng thứ (minor), và ngược lại.
  invert15
 • Quãng 3 (third) trở thành quãng 6 (sixth) và ngược lại.
  invert16

 • Đảo quãng một quãng 7 trưởng: C – B.
  invert17
 • Di chuyển nốt thấp lên một quãng tám.
  invert18
 • Kết quả là một quãng 2 thứ: B – C.
  invert19

 • Quãng 2 (second) trở thành quãng 7 (seventh) và ngược lại.
  invert20

 • Cuối cùng, sau khi đảo quãng, các quãng giảm (diminished) trở thành quãng tăng (augmented) và ngược lại.
 • Ta thử đảo quãng một quãng 4 tăng: C – F#.
  invert21
 • Di chuyển nốt thấp lên một quãng tám.
  invert22
 • Kết quả là một quãng 5 giảm: F# – C.
  invert23

 • Tổng kết bài học.
  invert24

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s