Posted in Vietnamese Lessons

Bài 13: Phương pháp tính hóa biểu

 • Có đến 30 hóa biểu khác nhau (15 major scale và 15 minor scale). Các sinh viên lý thuyết được kỳ vọng phải thuộc hết tất cả.
  calc
 • May mắn thay, ta chỉ cần ghi nhớ bảy loại hóa biểu và sử dụng phương pháp tính hóa biểu (key signature calculation method).
 • Trong phương pháp này, mỗi hóa biểu được gắn với một giá trị dựa vào loại dấu hóa. Các dấu thăng là số dương, các dấu giáng là số âm.
  calc2


 • C Major không có dấu hóa nào, do vậy nó có giá trị là 0.
  calc3
 • D Major có hai dấu thăng, giá trị là 2.
  calc4
 • E Major có bốn dấu thăng, giá trị là 4.
  calc5
 • F Major có một dấu giáng, giá trị là -1.
  calc6
 • G Major có một dấu thăng, giá trị là 1.
  calc7
 • A Major có 3 dấu thăng, giá trị là 3.
  calc8
 • Cuối cùng, B Major có 5 dấu thăng, giá trị là 5.
  calc9
 • Ta phải ghi nhớ bảy giá trị này trước khi đi tới phần sau.

 • Tiếp theo, ta so sánh C♭, C và C# Major.
  calc10
 • Lấy giá trị của C Major trừ đi 7, ta có C♭ Major có giá trị là 0 – 7 = -7.
 • Lấy giá trị của C Major cộng thêm 7, ta có C# Major có giá trị là 7.
 • Công thức này giúp ta tính toán các hóa biểu còn lại mà ta chưa biết.

 • Ta cùng tìm ra E♭ Major dựa vào E Major có giá trị là 4.
  calc11
 • Để chuyển đổi sang E♭ Major, ta trừ 7.
  calc12
 • Kết quả là -3, do đó E♭ Major có ba dấu giáng.
  calc13

 • Ta thử tìm F# Major dựa vào F Major có giá trị là -1.
  calc14
 • Để chuyển đổi sang F# Major, ta cộng 7.
  calc15
 • Kết quả là 6, do đó F# Major có sáu dấu thăng.
  calc16

 • Tiếp theo, ta xem xét các thang âm thứ. Ta so sánh C Major và C minor.
  calc17
 • Để chuyển đổi từ một thang âm trưởng sang thang âm thứ tương ứng, đơn giản trừ đi 3.

 • Thử tính D minor. Ta dựa vào D Major có giá trị là 2.
  calc18
 • Kế tiếp, ta trừ 3.
  calc19
 • Kết quả là -1, do đó D minor có một dấu giáng.
  calc20

 • Tiếp theo ta thử tính F minor. Ta dựa vào F Major có giá trị là -1.
  calc21
 • Đơn giản ta trừ 3.
  calc22
 • Kết quả là -4, nên F minor có bốn dấu giáng.
  calc23

 • Có một số hóa biểu yêu cầu hai lần chuyển đổi. Ví dụ, ta thử tính C# minor.
 • Bắt đầu bằng C Major có giá trị là 0.
  calc24
 • Tiếp theo, cộng 7 để có C# Major.
  calc25
 • Cuối cùng, trừ 3 để chuyển thành C# minor.
  calc26
 • Kết quả là 4. C# minor có bốn dấu thăng.
  calc27

 • Bằng công thức trên, ta cũng có thể tính toán các hóa biểu có nhiều hơn bảy dấu hóa.
 • Các khóa này chỉ tồn tại trên lý thuyết, trong thực tế chúng sẽ không được sử dụng.
 • Ví dụ, ta thử tính G# Major.
 • Dựa vào G Major có giá trị là 1.
  calc28
 • Ta cộng 7 để có G# Major.
  calc29
 • Kết quả là 8. Do đó G# Major có 8 dấu thăng – trong đó có một dấu thăng kép và sáu dấu thăng bình thường.
  calc30

 • Nhắc lại, khóa G# Major hoàn toàn mang tính lý thuyết, trên thực tế, các nhà soạn nhạc sẽ sử dụng A♭ Major thay thế.
  calc31
 • Tổng kết bài học.
  calc32

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s