Posted in Music Theory, Vietnamese Lessons

Bài 7: Nhịp đơn và nhịp kép

 • Mỗi số chỉ nhịp (time signatures) được phân loại thành các loại nhịp (meter) tương ứng.
 • Các từ nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 (duple, triple, quadruple) chỉ ra số phách (beat) có trong một khuông nhạc. Dù là nhịp đơn hay nhịp kép cũng chỉ có: nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4.
 • Trong nhịp đơn (simple meter) thì mỗi phách có thể chia thành hai nốt nhạc.


 • Ví dụ, nhịp 2/4 được phân loại vào nhịp 2 phách đơn (simple duple).
 • “Nhịp 2” tức là có hai phách trong một khuông. Số 2 ở trên bằng đúng số phách. Số 4 ở dưới chỉ ra mỗi phách có độ dài bằng một nốt đen.
  meter
 • Vì nó là nhịp “đơn”, nên mỗi phách có thể chia thành hai nốt (ở đây là hai nốt móc đơn).
  meter2
 • Nhịp 2/2 và nhịp 2/8 cũng là nhịp 2 đơn.
  meter3

 • Nhịp 3/4 được phân loại vào nhịp 3 phách đơn (simple triple).
 • “Nhịp 3” tức là có ba phách trong một khuông.
  meter4
 • Tương tự, vì nó là nhịp đơn nên mỗi phách có thể chia thành hai nốt.
  meter5
 • Nhịp 3/2 và nhịp 3/8 cũng là nhịp 3 đơn.
  meter6

 • Nhịp 4/4 là nhịp 4 phách đơn vì nó có bốn phách.
  meter7
 • Nhịp 4/2 và nhịp 4/8 cũng là nhịp 4 phách đơn (simple quadruple).
  meter8

 • Hãy để ý rằng trong số chỉ nhịp của nhịp đơn luôn có các số 2, 3 và 4 ở trên.meter9

 • Trong khi mỗi phách của nhịp đơn được chia thành hai nốt, thì mỗi phách của nhịp kép (compound meter) được chia thành ba nốt. Lấy số bên trên của số chỉ nhịp chia 3 ta có số phách. Ví dụ 6:3 = 2 phách, 9:3 = 3 phách.
 • Để hiểu rõ, ta xem xét nhịp 6/8.meter10

 • 6 có thể chia 2 hoặc 3. Nếu chia 2, ta có 3 phách, nên nó tương tự nhịp 3 đơn.meter11
 • Nhưng vì nhịp 3/4 đã là nhịp 3 đơn rồi, nên nhịp 6/8 thuộc về nhịp kép, ở đây là nhịp 2 phách kép (compound duple).meter12
 • Hãy để ý rằng mỗi phách trong nhịp 6/8 có độ dài bằng ba nốt móc đơn, tương đương nốt đen một chấm. Trên thực tế, mỗi phách của tất cả nhịp kép đều bằng nốt đen một chấm. Đó là một cách để nhận biết nhịp kép.meter13
 • Các số chỉ nhịp có số 6 ở trên đều là nhịp 2 kép. Nhịp 6/4 và 6/8 thường được sử dụng nhiều nhất.meter14

 • Nhịp 9/8 được phân loại vào nhịp 3 phách kép (compound triple).
 • Nó có 3 phách (mỗi phách bằng một nốt đen một chấm), vì vậy nó là nhịp 3.meter15
 • Mỗi phách được tạo thành bởi ba nốt (ở đây là nốt móc đơn), vì vậy nó là nhịp kép.meter16
 • Các số chỉ nhịp có số 9 ở trên đều là nhịp 3 kép. Nhịp 9/8 là thường gặp nhất.meter17

 • Cuối cùng, nhịp 12/8 được phân loại vào nhịp 4 phách kép (compound quadruple).
 • Nó là nhịp 4 vì nó có 4 phách trong một khuông.meter18
 • Nó là nhịp kép vì mỗi phách được tạo thành bởi ba nốt nhạc.
  meter19
 • Các số chỉ nhịp có số 12 ở trên đều là nhịp 4 kép. Nhịp Nhịp 12/8 và 12/16 là thường gặp nhất.
  meter20

Theo musictheory.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s